Web Content Display Web Content Display

Økonomi

Det er først og fremmest "Lov om social service", som giver mulighed for økonomisk hjælp til at dække de merudgifter, du måtte have i forbindelse med fødevareallergi. I praksis er det vanskeligt for voksne at få hjælp, men lettere, når det gælder børn.

Hvis du vil søge hjælp, kan du ringe eller skrive til din kommune. Der er ingen garanti for, at du får det du søger om. Kommunen skal vurdere hver enkelt sag individuelt. Blandt andet undersøger kommunen, om du opfylder betingelserne i loven for at kunne få tilskud. Du har mulighed for at klage over kommunens afgørelse, og kommunen kan da sende din klage til Det Sociale Nævn.

Børn - Hjælp til merudgifter – §41

Paragraffen gælder børn under 18 år, som har "betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse". For at få hjælp skal der foreligge dokumentation fra lægen.

Der kan ydes hjælp til de merudgifter, der er forbundet med at have et barn på diætkost. Støtten er ikke afhængig af familiens indtægt og er heller ikke skattepligtig.

Forudsætningen for at få hjælp er, at familiens samlede merudgifter skal over en minimumsgrænse på 4.020 kr. pr. år (2009-priser) for at få dækning. Hvis der er flere børn med kroniske lidelser, lægges udgifterne sammen.

Ydelsen skal mindst udgøre en ottendedel af et standardbeløb. En ottendedel af standardbeløbet er 335 kr. Der gives ikke hjælp til merudgifter under 335 kr. pr. måned, men der kan udbetales flere ottendedele pr. måned. Fx er to ottendedele 670 kr. pr. måned. Der rundes op eller ned til nærmeste ottendedel.

Du behøver ikke at gemme boner et helt år for at få hjælp. Det er nok, at du kan sandsynliggøre behovet det næste år frem.

Astma-Allergi Forbundet kan oplyse om merudgiften ved en kost uden mælk, æg eller de enkelte kornsorter.

eller ring til Rådgivningen på tlf. 43 43 42 99 på hverdage mellem kl. 10-12 og 13-15.

Børn - Lønkompensation – §42

"Lønkompensation for tabt arbejdsfortjeneste" er en anden mulighed, hvis du har et barn under 18 år med "betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse" – altså samme udgangspunkt som i lovens §41.

Der er mulighed for at få hjælp efter denne paragraf, hvis det er nødvendigt at passe barnet i hjemmet, fx fordi barnet har nedsat immunforsvar eller stor risiko for sygdom, hvis det kommer i daginstitution eller dagpleje. Du kan få lønkompensation fra nogle få timer om ugen til fuld lønkompensation, hvis dit barns sygdom forhindrer dig i at arbejde hel- eller deltid.

Deltagelse i kursus om tilberedning af diætmad, besøg hos speciallæge eller lønkompensation fordi det tager ekstra tid i hverdagen at tilberede diætmaden, kan også indgå i den samlede vurdering af, om der kan bevilliges tilskud efter §42. Pengene er skattepligtige.

Du skal rette henvendelse til socialforvaltningen i din kommune, hvis du vil søge hjælp til dækning af merudgifter eller til lønkompensation. Vær opmærksom på, at du først får hjælp fra ansøgningstidspunktet.

Mælkeallergi

Sygesikringen giver tilskud til højt-hydrolyserede modermælkserstatninger, når produkterne bruges til behandling af børn med mælkeallergi. Det kræver, at lægen udskriver en såkaldt grøn recept, som giver 60 procent tilskud.

Du kan søge om tilskud til de resterende 40 procent i henhold til §21 i Lov om social service. Det kræver, at familiens samlede merudgifter er mindst 4.020 kr. pr. år - læs mere om §41 ovenfor.

Der er ikke tilskud fra Sygesikringen til højt-hydrolyserede modermælkserstatninger, hvis de bruges til forebyggelse af mælkeallergi hos spædbørn. Her kan i stedet søges hjælp efter serviceslovens §41 når der er dokumentation fra lægen.

Højt-hydrolyserede modermælkserstatninger bruges til spædbørn, som har særlig risiko for at udvikle allergi i de tilfælde, hvor moderen ikke kan amme eller kun kan amme delvist i de første fire måneder. Et spædbarn har særlig risiko for at udvikle allergi, når den ene eller begge forældre eller søskende har eller har haft behandlingskrævende allergi. Allerigen skal være diagnostiseret af en læge.

Voksne - Hjælp til merudgifter - § 100

Efter denne paragraf kan der ydes hjælp til udgifter pga. kronisk sygdom, men kun hvis udgifterne ikke kan dækkes efter anden lovgivning. Du skal have udgifter på mindst 6000 kr. om året. Du kan forhøre dig nærmere hos din kommune om dine muligheder. 

Web Content Display Web Content Display