Web Content Display Web Content Display

simple image

Web Content Display Web Content Display

Vaccination mod COVID-19

Vaccinen er her: Sådan skal du forholde dig

​Der er nu godt gang i vaccinationerne mod COVID-19 rundt om i landet, og du kan på Sundhedsstyrelsens offentliggjorte plan se, hvornår det bliver din tur. Vi har her samlet de vigtigste ting, du skal vide i forhold til vaccination. 

Mange kontakter Astma-Allergi Danmarks Rådgivning med spørgsmål om vaccinerne mod COVID-19.

Nogle spørger om, hvornår man bliver indkaldt til vaccination, hvis man har astma eller KOL - mens andre har spørgsmål omkring bivirkninger og om risikoen for allergiske reaktioner. 

På nuværende tidspunkt er BioNTech-Pfizer’s vaccine Comirnaty og COVID-19 Vaccine Moderna® i brug i Danmark, og nedenstående omhandler derfor disse. 

Hvornår bliver jeg indkaldt til vaccination? 

Comirnaty® og COVID-19 Vaccine Moderna® leveres i første omgang i begrænset mængde og over en længere periode, hvorfor disse vaccinedoser vil skulle prioriteres efter retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Her er der fokus på minimering af død og alvorlig sygdom som følge af COVID-19, minimering af smittespredning og epidemikontrol og sikring af samfundskritiske nøglefunktioner. 

Det betyder, at man vaccinerer efter følgende prioriterede rækkefølge:

 1. Personer som bor i plejebolig mv.  
 2. Personer med alder ≥ 65 år, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp  
 3. Personer med alder ≥ 85 år  
 4. Personale i sundheds- og ældresektoren samt udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion  
 5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19 samt udvalgte pårørende   
 6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson  
 7. Personer med alder 80-84 år   
 8. Personer med alder 75-79 år  
 9. Personer med alder 65-74 år  
 10. Personer med alder under 65 år, som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19  
 11. Personale, der varetager øvrige samfundskritiske funktioner  
 12. Øvrige befolkning, f.eks. segmenteret efter alder 

Nogle af foreningens medlemmer vil kunne blive prioriteret i gruppe 5 og 6. Det er dem, som vurderes til at have ”særlig øget risiko for alvorligt forløb”. Men det vil altid ske efter en lægelig vurdering, om man hører til dem med ”særlig øget risiko” eller dem med ”øget risiko” og derfor kommer i gruppe 10.
Vurderes du ikke at være i "øget risiko" efter de fastsatte kriterier, og er du under 65 år, så vaccineres du i gruppe 12.  

”Særlig øget risiko” eller ”Øget risiko” 

Visitation til vaccination kan ske efter konkret lægefaglig vurdering af den behandlingsansvarlige læge på sygehus. Hvis patienten ikke har en aktuel sygehuskontakt, kan egen læge evt. henvise til sygehus mhp. vurdering ift. visitation til vaccination.  

Generelt vil personer i særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 være patienter i øget risiko med aktuel sygehuskontakt og høj sværhedsgrad af sygdom
 

Du er vurderet til at være i ”øget risiko” for et alvorligt forløb, hvis du er:  

Voksne med svær astma: 

 • Patienter i biologisk behandling, hvor astma ikke er velkontrolleret 
 • Patienter med lav lungefunktion (FEV1 < 70 %) 
 • Patienter i fast behandling med prednisolon 
 • ​Patienter med >1 behandlingskrævende forværring inden for det seneste år (behov for lægekontakt og brug for fx prednisolon) 

KOL-patienter med svær KOL: 

 • Patienter med lav lungefunktion (FEV1 < 50 %) og >1 behandlingskrævende forværring inden for det seneste år (behov for lægekontakt og brug for fx prednisolon) 
 • Patienter med hjemme-ilt eller hjemme-NIV-behandling 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer oplyser, at det kun vil være en delmængde af disse, der har en ”særlig øget risiko”, og at det vil bero på en individuel lægelig vurdering.  

Hvem vaccineres ikke?

Følgende tilbydes ikke i første omgang vaccine, da vaccinerne ikke er undersøgt til disse grupper: 

 • Gravide 
 • Ammende 
 • Børn og unge under 16 år  ​

Hvem skal henvise dig til vaccination? 

Visitation til vaccination kan for ovenstående grupper ske via behandlingsansvarlige læge, der efter en konkret sundhedsfaglig risikovurdering, indsender liste med CPR-nr. på borgere, der tilbydes og ønsker vaccination, hvorefter der kommer indkaldelse via E-boks.  

Dette gælder fx for følgende målgrupper:  

 • Borgere i særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19, som har et aktuelt forløb på et sygehus, skal indstilles af den behandlingsansvarlige læge på sygehuset. Praktiserende læge kan henvise til sygehus med henblik på eventuel visitation til vaccination.  
 • Borgere med tilstande og sygdomme med øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19. Visitation kan ske via praktiserende læge eller behandlingsansvarlige læge på sygehus.  
 • Udvalgte pårørende, der fungerer som uundværlige omsorgs- eller plejepersoner til en person, der kan være i særlig øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19. Visitation sker enten via risikopersonens læge eller den pårørendes praktiserende læge.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Vil du læse mere om selve vaccinationsprogrammet, så er det beskrevet i Sundhedsstyrelsens ”Retningslinjer for håndtering af vaccination mod COVID-19”.

Hvilke bivirkninger kan man opleve? 

Søndag den 27. december 2020 blev de første danskere vaccineret med BioNTech-Pfizer’s Comirnaty, og pr. 5. januar 2021 er over 60.000 danskere vaccineret.  

Der er pr. 5. januar indrapporteret 79 formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen. Der er også, som forventet, indberettet formodede bivirkninger i form af allergiske reaktioner. Alle var forbigående. I nogle tilfælde krævede reaktionerne behandling af personalet på vaccinationsstedet eller i andet regi. For andre medførte symptomerne en kort indlæggelse til observation på hospitalet. 

Som ved alle vaccinationer er der en lille risiko for sjældent forekommende kraftige allergiske reaktioner, herunder fx såkaldte anafylaktiske reaktioner, som kan være alvorlige og føre til livstruende anafylaktiske chok. Begge dele kan behandles på stedet. Lægemiddelstyrelsen har ikke modtaget indberetninger om anafylaktiske chok, men har modtaget indberetninger om tre tilfælde af anafylaktiske reaktioner, som krævede behandling og indlæggelse. 

Milde, forbigående bivirkninger er almindelige efter vaccination og oftest helt ufarlige. Det kan fx være:  

 • rødme og hævelse ved indstiksstedet 
 • hovedpine  
 • træthed 
 • let feber 
 • led- og muskelømhed 
 • kvalme  

Man behøver som borger ikke at kontakte sin læge, hvis man oplever ovenstående symptomer. Hvis man fx får let feber, er det udtryk for, at immunsystemet reagerer. 

Hvis man som borger derimod oplever alvorlige symptomer, efter man er blevet vaccineret, bør man kontakte sin læge. Det kan f.eks. være allergiske symptomer som vejrtrækningsbesvær eller hududslæt. Lægen kan vurdere, om symptomerne kan skyldes vaccinen eller evt. andre forhold. 

Lægen har pligt til at indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen. Man kan også selv indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen via ”Meld en bivirkning ved COVID-19-vaccine for borgere”.

Vil du vide mere om vacciner mod COVID-19, så læs mere hos Lægemiddelstyrelsen

Er du utilpas eller i tvivl om dine symptomer, så bør du altid rådføre dig med en læge.

Den 8. januar 2021 blev vaccination med COVID-19 Vaccine Moderna® muligt. Der er endnu ikke lavet en opgørelse med bivirkninger.

Jeg har allergi, kan jeg vaccineres? 

Ja, de fleste mennesker med allergi kan vaccineres uden øget risko.  

Men har du allergi over for et af vaccinens indholds- eller hjælpestoffer, så skal du og din læge være særlig opmærksom.  

BioNTech-Pfizer’s Comirnaty indeholder udover det aktive indholdsstof følgende hjælpestoffer: 

 • ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1 –diyl)bis(2-hexyldecanoate) (ALC 0315)  
 • 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamid (ALC-0159)  
 • 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC)  
 • kolesterol  
 • kaliumklorid  
 • kalium dihydrogenfosfat  
 • natriumklorid  
 • dinatrium hydrogenfosfat dihydrat  
 • sukrose  
 • vand til injektion   

COVID-19 Vaccine Moderna indeholder udover det aktive indholdsstof følgende hjælpestoffer:

 • lipid SM-102 (ioniserbare lipider, (heptadecan-9-yl 8((2 hydroxyethyl)(6 oxo 6-(undecyloxy)hexyl)amino)octanoate))
 • kolesterol
 • 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC)
 • 1,2-Dimyristoyl-rac-glycero-3-methoxypolyethylene glycol-2000 [PEG2000-DMG]
 • tromethamin
 • tromethaminhydroklorid
 • eddikesyre
 • natriumacetat
 • sakkarose
 • vand til injektionsvæsker 

Specielt henledes opmærksomheden på indholdsstoffet polyethylenglycol (også kaldes PEG eller macrogol), som visse (allerede sensibiliserede) personer kan reagere alvorligt allergisk på og derfor ikke må vaccineres. Der findes i Danmark ca. 30-50 personer som er kendt med allergi over for macrogol.

Personer, der har oplevet anafylaktisk straksreaktion efter andre vaccinationer eller efter injektion af et lægemiddel, bør vurderes af en læge, før de vaccineres med covid-19 vacciner. Vurderingen vil især skulle fokusere på risikoen for, at patienten kunne have en ikke diagnosticeret allergi mod macrogoler/PEG/polyethylen glycol. Det skal vurderes, om vaccination skal foregå under særligt skærpet anafylaksiberedskab på en afdeling på et sygehus, der er vant til at håndtere dette.  
Den praktiserende læge kan henvise til en hospitalsafdeling med særlig viden om allergi.  

Personer med mastocytose skal vaccineres på specialafdeling med landsfunktion (Hudafdeling I og Allergicentret på Odense Universitetshospital), der har kontakten til disse patienter. Det anslås, at der findes ca. 400 voksne med mastocytose i Danmark. 

Personer, som har haft anafylaktisk straksreaktion efter 1. vaccination, bør ikke modtage 2. vaccination og skal henvises til allergiudredning. 

Personer, der er allergiske over for fødevarer (inklusiv æg, nødder, skaldyr og jordnødder) eller pollen, dyr, husstøvmider, bi/hveps, latex, formadehyd, aluminium eller kendt lægemiddelallergi for fx penicillin kan som udgangspunkt godt blive vaccineret.
Ingen af de godkendte vacciner er produceret på æg (som influenzavacciner ellers typisk er).
Der er heller ikke øget risiko for dig med atopisk eksem.

Du kan læse flere spørgsmål og svar på Statens Serum Instituts hjemmeside

Flere vacciner på vej 

Vil du læse mere om de godkendte vacciner, så læs mere hos Lægemiddelstyrelsen

 

Filmen ’Værd at vide om vacciner’ - om hvordan vaccinerne virker generelt. Kilde: Sundhedsstyrelsen


 

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Medlemskab for dig med allergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med allergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Vi er din medlemsforening.

Web Content Display Web Content Display

Er du medlem?

Husk at du som medlem af Astma-Allergi Danmark, kan benytte dig af medlemsrådgivningen.

Web Content Display Web Content Display